Privacy statement

De websites beursman.nl en beursman-ETF.com en de daarbij horende subdomeinen zijn eigendom van Beursman BV. Hieronder het privacy statement van Beursman BV en de hiervoor genoemde 2 websites:

Beursman bv, gevestigd aan Smederijstraat 2 4814 DB Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beursman.nl Smederijstraat 2 4814 DB Breda 0765230136

Frank Haarman is de Functionaris Gegevensbescherming van Beursman bv Hij is te bereiken via info@beursman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beursman bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer en nummers van andere betaalmogelijkheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beursman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beursman bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Beursman bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Beursman bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beursman bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beursman bv) tussen zit. Beursman bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Betaalproviders die uw betaling verwerken en geautomatiseerd controleren of uw betaling al dan niet goedgekeurd of gedaan kan worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beursman bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Gegevens worden net zolang bewaard als wettelijk noodzakelijk is voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beursman bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beursman bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beursman bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beursman bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beursman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beursman bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beursman bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beursman.nl

In de praktijk:

Beursman BV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Beursman BV worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Beursman BV geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Beursman BV stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u bestelde service.

Uw e-mailadres

Zowel voor de transactie e-mails als voor de beursverwachtingen vragen wij uw e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig om met uw e-mailadres en verhuren of verkopen dit niet aan derden. Het opslaan van uw e-mailadres en verzenden van de e-mails is uitbesteed aan MailChimp. Dit is een professionele partij die met zorg met e-mail gegevens omgaat en de beveiliging goed voor elkaar heeft.

Betalingsgegevens

U kunt bij Beursman BV betalen met verschillende betaalsystemen zoals bankpassen, creditcards en PayPal. Beursman BV maakt gebruik van 1 betalingsprovider zijnde Multisafepay. De betalingen met bankpassen, creditcards en PayPal worden allemaal in een beveiligde omgeving door Multisafepay en de desbetreffende banken, creditcardmaatschappijen en PayPal afgehandeld. Beursman BV zelf krijgt nooit inzage in uw pincodes of andere beveiligingen op uw betaalsystemen.

HTTPS

Beursman BV maakt voor al zijn websites gebruik van HTTPS. Met HTTPS wordt er een versleutelde verbinding tot stand gebracht. Hierdoor is bij onderschepping de inhoud van de berichtgeving niet uit te lezen.

Bestelling en facturering

Voor bestelling en facturering dient u diverse persoonlijke gegevens te verstrekken. Uw NAW gegevens, bestelling, order en factuurnummer, IP adres, orderbedrag en betaalmethode slaat Beursman BV op in het CMS van de website. Uw specifieke betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, creditcardnummer en pincodes worden niet opgeslagen in het CMS van de websites van Beursman BV.

Reviews

Beursman BV geeft klanten de mogelijkheid een review te schrijven. Dit is uitbesteed aan The Feedback Company. U kunt onder eigen naam of anoniem een review schrijven. Beursman BV kan deze reviews niet aanpassen. De reviews worden openbaar gemaakt door The Feedback Company.